UG „VIKTORIJA”

Adrese: Srđe Zlopogleđe 27, i Branka Radičevića 1,
78 000 Banja Luka,
Telefon/fax +387 (051) 43 43 00,
Drop In telefon/fax +387 (051) 467 462,
e-mail: viktorija_bl@hotmail.com

MISIJA UG „VIKTORIJA”

Preventivno suzbijanje zavisnosti, te stručni tretman i pomoć zavisnicima o alkoholu, drogama ili drugim opijatima sa posebnim naglaskom na organizovanje zajedničkog života zavisnika u posebnim terapijskim centrima (komunama).
mjesec borbe

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

PROJEKTNE AKTIVNOSTI KOJE SU U TOKU:
1. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI SA INJEKCIONIM KORISNICIMA DROGA

U sklopu projekta „Više znanja, više zdravlja“ (UNDP BiH/ Global  Fond program u BiH Runda 9)  UG „Viktorija” implementira HIV preventivne aktivnosti sa injekcionim korisnicima droga na teritoriji koja obuhvata sjeverozapadni i jugoistočni dio Republike Srpske. Sve preventivne aktivnosti su zasnovane na metodologiji smanjenja štete i imaju za cilj smanjivanje i promjenu rizičnih oblika ponašanja u populaciji korisnika droga koja su u direktnoj vezi sa krvno i seksualno prenosivim infekcijama.

SMANJENJE ŠTETE (eng. HARM REDUCTION) podrazumijeva sljedeće:

  1. Skup mjera koje se poduzimaju u jednoj zajednici u cilju smanjenja posljedica tj. komplikacija koje mogu nastati zbog štetnog i opasnog konzumiranja droga;
  2. Prevenciju širenja infekcija kao što su HIV/AIDS, hepatitisi B i C kod injekcionog korištenja narkotika;
  3. Distribuciju i zamjena igala, šprica i ostale opreme za injektiranje droga, terenski rad, prevencija predoziranja, distribucija kondoma, lubrikanata, metadonsko održavanje i sl.

Sve preventivne aktivnosti se realizuju putem terenskog rada i kroz aktivnosti Drop in centara.

U toku perioda januar – decembar 2015. godine, injekcionim korisnicima droga preventivni servisi su bili dostupni u 5 Drop in centra u Banjoj Luci, Trebinju, Doboju, Prijedoru i Istočnom Sarajevu.  U okviru Drop in centara realizuju se sljedeći preventivni servisi: zamjena sterilne opreme za injektiranje, informacija/edukacija/ promjena ponašanja, distribucija kondoma, lubrikanata i štampanog edukativnog materijala, psihosocijalna podrška kao i upućivanje korisnika na dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV, hepatitise kao i upućivanje korisnika na liječenje i tretman zavisnosti.

2. PREVENTIVNE AKTIVNOSTI SA OSUĐENIM LICIMA U KAZNENO - POPRAVNIM ZAVODIMA

U okviru 6 kazneno – popravnih (KP) zavoda  u Republici Srpskoj, (Banja Luka, Doboj, Foča, Istočno Sarajevo, Trebinje i Bijeljina) UG „Viktorija“ već osmu godinu sprovodi preventivne aktivnosti namijenjene osuđenim licima. Preventivne aktivnosti su zasnovane na principima vršnjačke edukacije tj. zatvorenici koji su prošli obuku informišu i edukuju zatvorenike o problemima  kao što su HIV i krvno/ seksualno prenosive infekcije. Takođe, zatvorenici imaju pristup kondomima, lubrikantima i štampanom edukativnom materijalu. U prvoj polovini 2014. godine, u 6 KP zavoda preventivnim aktivnostima obuhvaćeno je 851 osuđeno lice.

3.  Bio-bihejvioralna studija o prevalenci HIV, Hepatitisa B, C, sifilisa kao i oblika rizičnih ponašanja u populaciji intravenskih korisnika droga u BiH, JZU Institut za javno zdravlje, UNDP BiH/ Global Fond program u BiH


 11203090_10204177935747981_2907675869262499035_n


REALIZOVANE PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1. „INFO-HEP centar – prekogranična saradnja u cilju obezbjeđivanja lakšeg pristupa zdravstvenim i socijalnim službama“, korisnici: oboljeli od virusnihnih hepatitisa, članovi nihovih porodica, opšta populacija, populacija zatvorskog osoblja i osuđenih lica, populacija sa rizičnim ponašanjima, mladi, timovi porodične medicine, april 2013 – jun 2014. godine,  Prekogranična saradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina u sklopu Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA) finansirane od strane Evropske Unije (EU)

2.„Zdravo odrastanje“, korisnici: učenici osnovnih škola iz Kozarske Dubice, stručni saradnici škola, opšta populacija
april – februar 2014. godine UNDP BiH/LOD III Projekti

predstava Zdrav život, srećan život

3.„Više znanja, više zdravlja“,
korisnici: Injekcioni korisnici droga februar 2011. godine – u toku, UNDP BiH/Global Fond program u BiH, Runda 9

4. „Ulog u budućnost
Korisnici: resocijalizanti, bivši zavisnici Jul 2012 u toku „Fondacije za socijalno uključivanje BiH“ i Grad Banja Luka, 2012. godine

5. Bio-bihejvioralna studija o prevalenci HIV, Hepatitisa B, C, sifilisa kao i oblika rizičnih ponašanja u populaciji intravenskih korisnika droga u BiH, JZU Institut za javno zdravlje, 2012. godina UNDP BiH/ Global Fond program u BiH

6. „Podržimo bivše zavisnike u njihovoj apstinenciji“,
korisnici: Terapijske zajednice UG „Viktorija“, jun – novembar, 2012 godina, Svjetska banka

7. „Terapijska zajednica za socijalno ugrožene zavisnike
korisnici: zavisnici o drogama, jun 2011.- januar 2012,  podržano od „Fondacije za socijalno uključivanje BiH“ i Grada Banja Luka

8. „Otvaranje Savjetovališta za prevenciju i tretman bolesti zavisnosti u Prijedoru“,
ciljna grupa: korisnici droga, porodice zavisnika,  avgust 2011. –februar 2012. godine,
UNDP BiH/LOD II Projekti

Trening bolesti zavisnosti 2, Prijedor

9. “Strategija na odgovor na HIV i AIDS u Bosni i Hercegovini
Korisnici: opšta populacija, donosioci odluka, Juni 2011. godina, , Joint UN Programme on HIV/AIDS – UNAIDS10. Akcioni plan za borbu protiv narkomanije na nivou Grada Banja Luka,
korisnici: profesionalaci iz oblasti zdravstva, socijalnog sektora, bezbjednosti, obrazovanja kao i predstavnika civilnog sektora, juni 2011 – novembar 2011, Grad Banja Luka

11. „Zaštiti se“, ciljna grupa: korisnici droga, juli 2007.- oktobar 2011, UNDP BiH/ Global Fond program u BiH, Osnovni cilj ovog projekta je informisanje, edukacija i promjena ponašanja injekcionih korisnika droga i zatvorenika koji su u direktnoj vezi sa HIV infekcijom. Aktivnosti sa IKD su se realizovale u okviru terenskog rada na teritoriji 5 gradova: Banja Luka, Prijedor, Doboj, Foča i Gradiška. Korisnici droga su dobili informacije, kondome, lubrikante i štampani materijal i nastoje se motivisati za testiranje na HIV virus. Takođe, klijenti se upućuju u relevantne institucije i servise zavisno od njihovih potreba. U okviru ovog projekta, Viktorija realizuje promotivne aktivnosti kroz učešće na razmin manifestacijama kao što su Neofest, Demofest i sl. u cilju preventivnog djelovanja u populaciji mladih pod rizikom. Sa zatvorenicima se realizuju edukativna predavanja iz oblasti HIV/AIDS-a i ostalih infekcija. Zatvorenicima su dostupni kondomi, lubrikanti i štampani materijal. U okviru ovog projekta, Viktorija je realizovala 3 treninga za  nevladine organizacije na temu javnog zagovaranja. Do septembra 2010.godine, tokom realizacije aktivnosti ostvareni su sledeći rezultati: na terenu je ostvaren kontakt sa 526 IKD, 405 zatvorenika je obuhvaćeno terenskim radom, distribuirano je 48 301 kondom i 43 386 brošura.

 

IMG_0010

12. Bio-bihejvioralna studija o prevalenci HIV, Hepatitisa B, C, sifilisa kao i oblika rizičnih ponašanja u populaciji intravenskih korisnika droga u BiH,
ciljna grupa: injekcioni korisnici droga, oktobar-decembar 2009. UNDP BiH/ Global Fond program u BiH, UNICEF BiH

13. „Izbor“,
ciljna grupa: korisnici droga,  juli 2007.- oktobar 2011 UNDP BiH/ Global Fond program u BiH

14. „Institucionalni i poslijepenalni tretman zavisnika o psihoaktivnim supstancama“,
korisnici:  zatvorenici, zatvorsko osoblje, decembar 2009 – avgust 2010., UNDP BiH/LOD Projekti

15. „Poboljšanje HIV/AIDS prevencije i unapređenje socijalnog okruženja za adolescente koji žive u kolektivnim smještajima u BiH
korisnici: mladi, avgust 2009 – mart 2010. godine, UNICEF BiH

16. „Zajedno smo jači“
korisnici: mladi, septembar 2009 – decembar 2009. godine,  Grad Banja Luka

Picture 032

17. „Prevalenca HIV/AIDS-a, Hepatitisa B, Hepatitisa C i sifilisa kao i rizičnih oblika ponašanja u populaciji injekcionih korisnika droga u BiH“,
ciljna grupa: korisnici droga,  oktobar 2009-novembar 2009. godine, UNICEF BiH
18. „HIV i trudnoća“,
korisnici: trudnice,  juli 2009 godine, Fondacija Partnerstvo za zdravlje

19. „Support to the capacity building on HIV/AIDS and programming for MARA in Bosnia and Herzegovina“,
korisnici: mladi, septembar 2008.- decembar 2008. godine, UNICEF BiH

20. „Znanje je moć“,
korisnici: zatvorenici, zatvorsko osoblje, april 2007.- mart 2008., Fondacija Partnership in Health

21. “Person“,
korisnici: službe porodične medicine,  maj 2007 – avgust 2007. CIDA LIP

mejdan 004

22. „Prevalenca HIV/AIDS-a, Hepatitisa B, Hepatitisa C i sifilisa kao i rizičnih oblika ponašanja u populaciji injekcionih korisnika droga u BiH“,
ciljna grupa: korisnici droga, decembar 2007 – mart 2008. UNICEF BiH

23. „Nije vrijedno života“,
korisnici: mladi, 2007. godina, Grad Banja Luka

24. Bio-bihejvioralna studija o prevalenci HIV, Hepatitisa B, C, sifilisa kao i oblika rizičnih ponašanja u populaciji intravenskih korisnika droga u BiH, Istraživanje prevalence HIV, Heaptitisa B i C i sifilisa kao i rizičnih navika u populaciji injekcionih korisnika droga korištenjem metode uzorkovanja vođenog ispitanicima. Injekcioni korisnici droga 2007.
UNDP BiH/ Global Fond program u BiH

25. “Droga- bljak“, Mladi, Edukacija edukatora – edukacije savjeta učenika srednjih škola na teritoriji grada Banja Luke. Ova edukacija se sprovodila kroz specijalno strukturirane radionice koje su imale za cilj pružanja što kvalitetnijih info o narkomaniji, njenim rizicima i posljedicama naročito HIV/AIDS-u, Hepatitisu B i C
Grad Banja Luka

26. “Sportom protiv droge“, Organizovanje manifestacije uličnog basketa u Banjoj Luci povodom Međunarodnog dana borbe protiv narkomanije i dijelenje edukativno-informativnog materijala u okviru projekta prevencije bolesti zavisnosti EUPM-a. Osnovni cilj je bio promovisanje zdravih vidova aktivnosti u populaciji mladih kroz koje se mogu identifikovati mlade ličnosti, korisnici:  mladi, 2006. godina, EUPM

svjetski dan borbe protiv narkomanije06

27.  “Siguran korak“, Resocijalizacija i zbrinjavanje zavisnika kroz pripremu i upućivanje u terapijske zajednice kao i resocijalizaciju kroz psihoterapijske grupe i workshop-ove nakon završenog terapijskog programa.
korisnici: resocijalizanti 2005.-2006. godina, Grad Banja Luka

28. ” Izaberi život“, otvaranje Drop – in centra za zavisnike i srodnike s ciljem ostvarivanja kontakta, pružanja neophodnih informacija o rizicima, savjetovanje i upućivanje na testiranja što se tiče infektivnih bolesti, motivaciji za tretman i pružanju niza psihosocijalnih usluga kao i ostvarivanje veze između zavisnika i zdravstvenih i socijalnih institucija.
korisnici:  Zavisnici, porodice zavisinika 2004.-2005. godina, PAZ III

29. „Hope“, Prevencija HIV/AIDS u rizičnoj skupini zavisnika o narkotičkim sredstvima.
Tokom implementacije projekta imali smo preko 1600 intervencija direktne pomoći putem savjetodavnih razgovora, upućivanje na testiranje na HIV/AIDS, Hepatitis B i C, priprema za ulazak u Terapijsku zajednicu, putem SOS telefona. Direktni korisnici ovog projekta su bili 92%  intravenozni konzumenti droga a ostali su bili politoksikomani kao i konzumenti alkohola i marihuane. Preventivne aktivnosti i seminari u okviru ovog projekta igrali su veliku ulogu u destigmatizaciji i dobijanju pravovaljanih informacija

30. „Droga stop“, Preventivna predavanja za roditelje i učenike osnovnih i srednjih škola grada Banja Luke. Cilj projekta je bio povećavanje svjesnosti mladih ljudi o štetnosti i posljedicama konzumiranja droga. U toku implementacije projekta, predavanjima i radionicama obuhvaćeno je 2000 učenika osnovnih i srednjih škola
2003., Grad Banja Luka

31. „Projekat Čovjek“, Otvaranje Savjetovališta za prevenciju i tretman zavisnosti koje i danas kontinuirano radi i djeluje na polju preventivnog i terapijskog rada sa zavisnicima o narkotičkim sredstvima, korisnici: zavisnici o narkotičkim sredsvima, članovi njihovih porodica, 2002. godina, DFDI IBHI

 

donatori

u izradi