UG „VIKTORIJA”

Adrese: Srđe Zlopogleđe 27, i Branka Radičevića 1,
78 000 Banja Luka,
Telefon/fax +387 (051) 43 43 00,
Drop In telefon/fax +387 (051) 467 462,
e-mail: viktorija_bl@hotmail.com

MISIJA UG „VIKTORIJA”

Preventivno suzbijanje zavisnosti, te stručni tretman i pomoć zavisnicima o alkoholu, drogama ili drugim opijatima sa posebnim naglaskom na organizovanje zajedničkog života zavisnika u posebnim terapijskim centrima (komunama).
g

SERVISI I USLUGE

RAD SAVJETOVALIŠTA

U svom radu Savjetovalište obuhvata populaciju zavisnika o narkotičkim sredstvima sa teritorije grada Banjaluke, drugih gradova Bosne i Hercegovine i šire. U grupu korisnika spadaju i članovi porodica zavisnika (roditelji, braća, sestre, supruge i sl.) U Savjetovalištu su zaposleni psiholozi čiji rad podrazumijeva savjetodavni i psihoterapijski rad sa osobama koje imaju problem sa zavisnošću o psihoaktivnim supstancama i članovima njihovih porodica. To podrazumijeva individualni rad sa korisnikom, individualni i grupni rad (Grupe samopomoći) sa članovima porodice zavisnika (roditelji, braća, sestre, supruge itd.), pružanje adekvatnih i stručnih informacija putem SOS telefona, zakazivanje termina razgovora, vođenje zapisnika sa održanih savjetodavnih sesija. Važne odrednice svakog SOS telefonskog poziva i/ili individualnog savjetovanja i/ili pripreme za terapijsku zajednicu su:

 1. da je anonimno
 2. da ne treba imati uputnicu oddoktora porodične medicine
 3. da je besplatno

grupe

Te važne odrednice rada se od strane psihologa i drugih zaposlenih naglašavaju svakome ko zatraži našu stručnu pomoć. Psiholog u saradnji sa korisnikom pravi plan saradnje za daljnje korake koje idu u prilog održavanju apstinencije, ali ukoliko je osoba u jakoj psihofizičkoj krizi, psiholog ga upućuje nadležnom psihijatru. Psiholog u Savjetovalištu je osoba koja može da vrši anonimno i besplatno testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci u urinu. U okviru rada Savjetovališta provode se sljedeće aktivnosti: CILJEVI rada Savjetovališta su sljedeći:

 1. Popularizacija preventivnih aktivnosti i njihovo omasovljavanje i koordinisanje;
 2. Uspostavljanje bolje saradnje između nevladinih organizacija, institucija kao i pojedinaca angažovanih na ovom problemu (MUP, CJB, relevantna Ministarstva, Administrativna služba grada Banja Luka, Kazneno-popravni zavodi i ostali).
 3. Pružanje kvalitetnih informacija iz ove oblasti putem medija (štampani materijali, video spotovi, web-site);

SAVJETOVANJE I UPUĆIVANJE NA DOBROVOLJNO, POVJERLJIVO SAVJETOVANJE I TESTIRANJE NA HIV/AIDS I OSTALE KRVNO I POLNO PRENOSIVE BOLESTI (DPST). S obzirom da su injekcioni korisnici droga, jedna od rizičnih populacija po pitanju raznih infektivnih bolesti tokom rada sa zavisnicima, terapeuti ih motivišu i upućuju u određene relevantne ustanove na dobrovoljna testiranja na HIV, Hepatitis B i C, kao i seksualno prenosive infekcije. Kroz naše dosadašnje iskustvo, zavisnici pogotovo injekcioni, veoma malo znaju o mogućim posljedicama i rizicima svog ponašanja. Savjetnik edukuje i daje neophodne informacije o rizicima injekcionog konzumiranja droga, korištenja zajedničkog pribora, nezaštićenog seksualnog odnosa i sl. i priprema korisnika na moguće rezultate. I kod pozitivnog i negativnog ishoda testiranja, zavisnik se edukuje o rizicima i načinima prenošenja kako bi zaštitili sebe i druge.


DROP IN CENTRI

UG „Viktorija“ implementira HIV preventivne aktivnosti sa injekcionim korisnicima droga na teritoriji koja obuhvata sjeverozapadni i jugoistočni dio Republike Srpske. Sve preventivne aktivnosti su zasnovane na metodologiji smanjenja štete i imaju za cilj smanjivanje i promjenu rizičnih oblika ponašanja u populaciji korisnika droga koja su u direktnoj vezi sa krvno i seksualno prenosivim infekcijama. Sve preventivne aktivnosti se realizuju putem terenskog rada i kroz aktivnosti Drop in centara. Injekcionim korisnicima droga preventivni servisi su bili dostupni u Drop in centrima u Banjoj Luci, Trebinju, Doboju i Prijedoru. U okviru Drop in centara realizuju se sljedeći preventivni servisi: zamjena sterilne opreme za injektiranje, informacija/eduakcija/ promjena ponašanja, distribucija kondoma, lubrikanata i štampanog edukativnog materijala, psihosocijalna podrška kao i upućivanje korisnika na dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV, hepatitise kao i upućivanje korisnika na liječenje i tretman zavisnosti.

Smanjenje potražnje za opojnim drogama je cilj kojem Udruženje građana „Viktorija“ teži i uspostavlja saradnju sa relevantnim ustanovama i institucijama, a sve u skladu sa Akcionim planom za realizaciju strategija nadzora nad opojnim drogama i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u Republici Srpskoj (2010-2012). Smanjenje potražnje za opojnim drogama predstavlja skup sveobuhvatnih mjera i aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje broja korisnika kroz jačanje primarno-preventivnog i vaspitno-obrazovnog rada sa mladima u cilju njihove zaštite, jačanje mehanizama odlaganja prvog kontakta i što ranijeg otkrivanja početnih konzumenata opojnih droga kao i osiguranje adekvatnih zdravstvenih i psiho-socijalnih kapaciteta rehabilitacije i socijalne integracije zavisnika u cilju smanjenja recidiva. Oblasti djelovanja za smanjenje potražnje su primarna prevencija, rano otkrivanje i rane intervencije, liječenje, rehabilitacija i socijalna reintegracija, programi smanjenja štete, te edukacija. Sve ove oblasti su komplementarne i trebaju biti ponuđene na integrisan način, te tako konačno doprinijeti smanjenju zloupotrebe opojnih droga i bolesti zavisnosti. To podrazumijeva smanjenje zdravstvenih i socijalnih posljedica povezanih sa zloupotrebom opojnih droga. U cilju unapređenja aktivnosti i servisa UG “Viktorija“ je 2011. godine započelo sa realizacijom aktivnosti smanjenja štete koja nastaje kao posljedica zloupotrebe droga, zavisnosti i rizičnog načina života. U prvom redu se pod tim podrazumijeva spriječavanje širenja zaraznih bolesti, hepatitis B i C, HIV/AIDS i druge STI i krvno prenosive infekcije, aktivnostima koje su organizovane kao besplatne i anonimne podjele šprica i igala za injekcione korisnike droga, zaprimanje i uništavanje upotrebljenih šprica i igala, dijeljenje kondoma, informaciono-edukativnog materijala i upućivanje u VCT centre.

DROP IN CENTRI UG “Viktorija”

Banja Luka

Adresa: Savjetovalište za prevencijiu i  tretman zavisnosti, Srđe Zlopogleđe 27

Tel/fax : 051/43 43 00  i 051/467 462

e-mail: viktorija@spinter.net

Web stranica: www.izaberi-zivot.rs.ba

 Doboj 

Adresa: Vidovdanska 160. (stare prostorije Crvenog krsta);

Tel/Fax: 053/225 429 i 066/82 66 33

Prijedor

Adresa: Vuka Karadžića 1.

Tel: 065/221 995

Trebinje  

Adresa: Cerska BB

Tel: 065/033 121


PREVENTIVNE AKTIVNOSTI SA OSUĐENIM LICIMA U KPZ

Odličan primjer saradnje na polju prevencije HIV-a u zatvorima je primjer saradnje UG „Viktorija“ sa Kazneno-popravnim zavodima. U okviru 6 kazneno – popravnih zavoda  (KPZ) u Republici Srpskoj, (Banja Luka, Doboj, Foča, Istočno Sarajevo, Trebinje i Bijeljina), UG „Viktorija“ sprovodi preventivne aktivnosti namijenjene osuđenim licima. Realizovali smo  niz aktivnosti kao što su: Informisanje, edukacija i promjena ponašanja zatvorenika u odnosu na HIV infekciju i ostale krvno i seksualno-prenosive infekcije; Distribucija kondoma, lubrikanata i štampanog edukativnog materijala u populaciji zatvorenika; Dobrovoljno, anonimno, savjetovanje i testiranje na HIV, hepatitis B i C zatvorenika, kao i zaposlenih u KPZ Banja Luka; Edukacija ne-medicinskog osoblja na temu HIV-a i narkomanije; Jasno je da najbolje rezultate na polju prevencije HIV infekcije daje multisektorska saradnja, tj. saradnja nevladinih organizacija i državnih institucija. Dosadašnji rezultati i primjeri dobre prakse i saradnje UG „Viktorija“ i Kazneno-popravnog zavoda u Banjoj Luci rezultiraće, iskreno se nadamo, nekim novim projektima u cilju očuvanja zdravlja osuđenih lica u ovoj ustanovi.


TRENINZI I ZAGOVARAČKE AKTIVNOSTI

Trening vršnjačkih edukatora u okviru kazneno-popravnih zavoda

Osnovni cilj obuke osoba koje se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne je eukovati ih za sprovođenje HIV preventivnih aktivnosti u okviru KP zavoda koje su bazirane na metodologiji vršnjačke edukacije. Učesnici su pokazali zainteresovanost za primjenjivanje stečenih znanja i vještina kao i  motivisanost za aktivno učešće u sprovođenju HIV preventivnih programa u zatvorima.

Koordinacioni sastanci  „Umrežavanje institucija i organizacija u cilju unapređivanja penalne i postpenalne zdravstvene zaštite osuđenih lica“

Tokom 2014. godine,  UG „Viktorija“ je održala  2 koordinaciona sastanka sa predstavnicima institucija i organizacija u Trebinju i Istočnom Sarajevu u cilju unapređivanja zdravstvene i socijalne zaštite u okviru kazneno – popravnih ustanova u Republici Srpskoj. Na sastanku je prisustvovalo 30 učesnika koji su predstavnici centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, VCT centara, kazneno-popravnih zavoda i predstavnici administrativnih službi gradova.  Na sastanku se diskutovalo o otvaranju OST centra u Trebinju, Istočnom Sarajevu i Sokocu uvođenju supstitucijske terapijske za zavisnike u kazneno- popravnim ustanovama kao i trenutnoj saradnji između lokalnih institucija i organizacija koje se bave prevencijom HIV-a i AIDS-a kao i liječenjem zavisnosti od psihoaktivnih supstanci. S obzirom na veliki stepen stigme i diskriminacije kao i otpor građana ove regije prema svim aktivnostima na polju zavisnosti od psihoaktivnih supstanci, učesnici su predložili da se organizuje niz edukativnih i zagovaračkih aktivnosti u ovoj regiji koji će senzibilizirati sve društvene slojeve o ovoj problematici. Ono što je zabrinjavajuće, je prisutnost otpora zdravstvenih profesionalaca prema otvaranju OST centra i terapijskih zajednice.

Okrugli stolovi „Obezbjeđivanje održivosti i finansiranja aktivnosti smanjenja štete u lokalnoj zajednici “

Glavni cilj ovih događaja je bio pokrenuti proces pregovaranja sa različitim nivoima vlasti kako bi se obezbijedila sredstva za implementaciju programa smanjenja štete u populaciji injekcionih korisnika droga nakon završetka programa Globalnog Fonda u BiH. Prvi okrugli sto je organizovan u Banjoj Luci u prostorijama koje je obezbijedio Grad Banja Luka. Na okruglom stolu je učestvovalo 11 učesnika koji su predstavnici lokalne vlasti, nevladinih organizacija, terapijskih zajednica, centra za socijalni rad kao i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Drugi okrugli sto održan je u Bijeljini na kojem je 13 osoba uzelo učešće  Učesnici su bili predstavnici centra za socijalni rad, predstavnik MUP RS, centra javne bezbjednosti i centra za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje.

Follow up treninga za trenere za policijske službenike i službenike granične policije

U septembru 2014. godine, nastavljena je kontinuirana obuka policijskih službenika koji su prošli obuku za trenere u oblasti prevencije HIV-a i AIDS-a na radnom mjestu. Na treningu je učestvovalo 12 policijskih službenika) koji su službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policije Brčko Distrika. Treneri su bili međunarodni eksperti u oblasti javnog zdravlja, prim. dr sci. med. Dragan Ilić i prof dr. sci. med Viktorija Cucić. U periodu između dva treninga, učesnici su imali zadatak da organizuju treninge o prevenciji HIV-a i AIDS-a na radnim mjestima zajedno sa svojim kolegama. Na treningu se diskutovalo o rezultatima i poteškoćama koje su se pojavile tokom organizovanja treninga po organizacionim jedinicama i date su preporuke za budući rad. Teme koje su bile zastupljene na treningu su:

 1. Tema 1: Procjena stečenih znanja, stavova i sigurnog ponašanja
 2. Tema 2: Kako organizovati kvalitetan trening
 3. Dobar edukator kao jedan od preduslova za uspješan rad
 4. Karakteristike dobrog edukatora
 5. Učesnici kao jedan od faktora uspješnog treninga
 6. Kako organizovati i voditi kvalitetan trening
 7. Tema 3: Sagorijevanje na radu
 8. Život sa stresom
 9. Faktori stresa na radnom mjestu
 10. Upozoravajući znaci sagorijevanja
 11. Sagorijevanje na radu kao psihološki fenomeni

 

OSTALE AKTIVNOSTI

MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV ZLOUPOTREBE I KRIJUMČARENJA DROGA

UG „Viktorija“ svake godine realizuje niz preventivnih  aktivnosti u cilju obilježavanja „Međunarodnog dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge“  – (26.06) i aktivnosti u cilju senzibilizacije društvene sredine po pitanju zavisnosti od psihoaktivnih supstanci. Na  gradskim trgovima i ulicama volonteri UG „Viktorija“ vrše podjelu edukativnog i preventivnog materijala i informišu građane o zavisnosti od psihoaktivnih supstanci. Podsjećamo: Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je sedmog decembra 1987. godine (rezolucijom 42/112) 26. juni Međunarodnim danom borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge, želeći upozoriti svjetsku javnost na sverastući problem zloupotrebe narkotika i potrebu aktivnog uključivanja svih aktera, kako na svjetskom, tako i na nacionalnom nivou, u akciju sa zajedničkim ciljem – stvaranjem međunarodnog društva bez zloupotrebe droga.

IMG_0290

AKTIVNOSTI POVODOM „MJESECA BORBE PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI“

Udruženje građana „Viktorija” aktivno učestvuje u obilježavanju Mjeseca borbe protiv bolesti zavisnosti. Završne manifestacije uključuju mlade, aktere lokalne zajednice, donosioce odluka i medije. Od sprovedenih aktivnosti izdvajamo:

 1. Učeničke igrokaze
 2. Likovne radove o temi „Droga – alkohol – pušenje“ na završnoj manifestaciji obilježavanja „Mjeseca borbe protiv bolesti zavisnosti“ u Republici Srpskoj.
 3. Druženje učenika sa pripadnicima MUP-a RS, pri čemu su izvedene pokazne vježbe pripadnika specijalne jedinice policije.
 4. Učestvovanje predstavnika UG „Viktorija“  na okruglom stolu „Bolesti zavisnosti“, propisivanje opoidno-supstitucione terapije“ koji je organizovan na Klinici za psihijatriju UKC Banja Luka.

mjesec borbe

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA HIV-a I AIDS-a

Od 1988. godine 01. decembar se obilježava u gotovo svim državama svijeta. Cilj obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti cjelokupnog stanovništa o HIV infekciji, ali i iskazivanje podrške i razumijevanja za oboljele od AIDS-a i njihove porodice.  Svake godine, UG „Viktorija“ je realizuje preventivne aktivnosti u cilju obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a. U Banjoj Luci, u toku 2014. Godine, predstavnici UG „Viktorija“ su učestvovali na okruglom stolu „Prevencija HIV-a u Republici Srpskoj“ koji je organizovan od strane Instituta za javno zdravlje Republike Srpske. UG „Viktorija“  organizuje distribuciju štampanog edukativnog materijala, kondoma i lubrikanata na glavnim trgovima kao i ugostiteljskim objektima svim zainteresovanim građanima (Prijedor, Trebinje, Doboj, Banja Luka). Svi zainteresovani građani imaju priliku dobiti odgovore vezano za prevenciju HIV-a i ostale krvne i seksualno prenosive infekcije.

PROJEKAT „INFO-HEP CENTAR – PREKOGRANČNA SARADNJA U CILJU OBEZBJEĐIVANJA  LAKŠEG PRISTUPA ZDRAVSTVENIM I SOCIJALNIM SLUŽBAMA“

U periodu od aprila 2013. godine do juna 2014. godine, UG „Viktorija“ iz Banje Luke u partnerstvu sa Udruženjem oboljelih od hroničnog hepatitisa C „B18“ iz Banja Luke i Hrvatskom udrugom liječenih i oboljelih od hepatitisa HEPATOS iz Splita implementirala je projekat „INFO-HEP centar – prekogranična saradnja u cilju obezbjeđivanja lakšeg pristupa zdravstvenim i socijalnim službama“. Projakat se realizovao u okviru programa Prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina u sklopu Instrumenta za predpristupnu pomoći (IPA) finansirane od strane Evropske Unije (EU). Specifični ciljevi projekta su bili otvaranje novih i jačanje već postojećih zdravstvenih i socijalnih servisa u okviru prevencije, dijagnostike i tretmana virusnih hepatitisa u sjeverno- zapadnom i jugo- istočnom dijelu Republike Srpske i Splitsko-dalmatinskoj županiji kao i unapređivanje prekogranične saradnje u domenu javnih politika i njihovog usaglašavanja sa EU standardima u oblasti prevencije i tretmana virusnih hepatitisa. Tokom realizacije projekta, u Banja Luci je  otvoren Info-HEP centar u okviru kojeg je pružena  podrške osobama oboljelim od hepatitisa i članovima njihovih porodica (kroz 120 SoS poziva, 41 on-line savjetovanja, 68 individualna savjetovanja i 39 grupa podrške). Realizovano je 8 predavanja na temu virusnih hepatitisa u okviru kojih je edukovano 249 osoba iz opšte populacije i 58 predstavnika zatvorskog osoblja. U saradnji sa centrima za povjerljivo savjetovanje i testiranje omogućeno je besplatno savjetovanje i testiranje na terenu i u okviru zdravstvenih ustanova. Važnost primarne zdravstvene zaštite i rad na jačanju timova porodične medicine u oblasti prevencije, dijagnostike i tretmana virusnih hepatitisa je naglašen kroz realizaciju 3 obuke za 58 predstavnika timova porodične medicine u Banjoj Luci, Prijedoru i Trebinju. Razvijeno je i distribuirano više od 10.000 primjeraka štampanog edukativnog materijala i odrađena kampanja u cilju destigmatizacije oboljelih i povećanju svjesnosti o virusnim hepatitisima u lokalnoj zajednici.

Kako bi se nagalasila važnost unapređivanja zdravstvene zaštite u oblasti virusnih hepatitisa kao i važnost multisektorske saradnje u ovoj oblasti, realizovana je analiza legislativa u oblasti prevencije i tretmana virusnih hepatitisa u Bosni i Hercegovini kao i niz koordinacionih sastanaka sa donosiocima odluka u zdravstvenom sektoru. Nalazi i zaključci analize su pokazali da  je u narednom periodu neophodno pristupiti definisanju strateškog odgovora na virusne hepatitise u BiH na državnom nivou, u formi jedinstvene i koherentne politike prevencije i tretmana virusnih hepatitisa, uspostaviti mehanizme intra/intersektoralne saradnje i svrsishodnog partnerskog dijaloga između vladinog i nevladinog sektora kao i jasnom vizijom i strateškim pozicioniranjem definisati/ ostvariti pristup većim (međunarodnim i EU) fondovima, i osigurati diverzificiranost budžetiranja u cilju kvalitete i održivosti.

SIMPOZIJUM O BOLESTIMA ZAVISNOSTI

PRVI SIMPOZIJ O BOLESTIMA ZAVISNOSTI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM – „MULTISEKTORSKI DOPRINOS U BORBI PROTIV ZAVISNOSTI“

DSC_7104

Kao kruna našeg desetogodišnjeg rada na polju multidisciplinarnog pristupa liječenju zavisnosti jeste organizovanje i Prvog simpozija o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem na temu „Multisektorski doprinos u borbi protiv zavisnosti“ u saradnji sa Komisijom za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Vlade Republike Srpske. Simpozij je održan 7. i 8. juna 2012. godine u Banja Luci (Republika Srpska – Bosna i Hercegovina), a izlagači na Simpozijumu su bili eminenti stručnjaci (ljekari, psiholozi, pravnici, policijski službenici) iz regiona i zemlje.
Radni dio Simpozija je održan 8. juna sa početkom u 09:00 sati u sali na 13.
spratu u okviru Poslovne zgrade „Integra“.

Simpozijum je bio podijeljen u četiri tematske oblasti i to:
1. Farmakološka terapija u liječenju opoidne zavisnosti;
2. Zavisnost od alkohola – rana detekcija i terapijske intervencije;
3. Psihosocijalni aspekti rada u rehabilitaciji zavisnika od psihoaktivnih supstanci;
4. Multisektorska i multidisciplinarna saradnja u tretmanu zavisnika od psihoaktivnih supstanci;

Prema zaključcima skupa UG „Viktorija“ je prepoznato kao organizacija od velikog značaja koja ide ispred vremena i nudi savremeni model multisektorskog pristupa rješavanja bolesti zavisnosti. Isto tako istaknuta je važnost provođenja mjera obaveznog liječenja vaninstitucionalno gdje je predloženo da se provodi u okviru rada UG “Viktorija“ uz preporuku za izmjene Zakona o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srpske.

Istaknuta je i velika uloga Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, posebno Tima za  sprovođenje strategije nadzora nad opojnim drogama, koji ima značajnu koordinirajuću ulogu na polju prevencije.
Najbolji način za pronalaženje učinkovitosti odgovora na pitanje rješavanja problema droga u društvu jeste povezivanje državne politike, organizacija civilnog društva, struke i prakse u jedinstveni, integrativnii multidisciplinarni sistem kako bi se djelovalo s različitih nivoa i sa podijeljenom odgovornošću.

UG “Viktorija” konstantno radi na uspostavljanju multidisciplinarnosti i integrisanog pristupa prevenciji i liječenju bolesti zavisnosti. Jedan dio takvog pristupa je postignut kroz uspostavljanje saradnje sa: Klinikom za infektivne bolesti UKC Banja Luka koja pruža ambulantne i hospitalne usluge pacijentima iz oblasti infektologije, Kazneno popravnim zavodom (KPZ) Banja Luka, kroz projekat „Institucionalni i poslijepenalni tretman zavisnika o psihoaktivnim supstancama“. Time je omogućen pristup zdravstvenim i psihosocijalnim servisima koji su dostupni i u vanjskoj sredini, Klinikom za Psihijatriju UKC Banja – korisnici koji se nakon detox programa upućuju na liječenje u našu terapisjku zajednicu, Centrom za socijalni rad – uspostavljanje programa za resocijalizante i upućivanje korisnika u terapijsku zajednicu.
Prisutna je kontinuirana saradnja sa JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Jedna od aktivnosti je redovno dostavljanje podataka o broju osoba koji su korisnici usluga UG “Viktorija”. Podaci su sastavni dio Izvještaja za Republiku Srpsku, Osobe liječene zbog zloupotrebe opojnih droga.

DRUGI SIMPOZIJ O BOLESTIMA ZAVISNOSTI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM – MULTISEKTORSKI ODGOVOR NA BOLESTI ZAVISNOSTI“

DSC_6945 (Medium)

U periodu od 17. – 18. juni 2013. godine uz podrsku TACSO BiH Ureda odrzan je partnerski dogđjaj pod nazivom Drugi simpozij o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem „Multisektorski odgovor na bolesti zavisnosti Banjoj Luci.
Glavna tema simpozija je bila multidisciplinarni i multisektorski odgovor na problem zavisnosti od psihoaktivnih supstanci na lokalnom, državnom i regionalnom nivou. Na partnerskom događaju su prezentovana stručna dostignuća u oblasti rada sa zavisnicima na razlicitim podrucjima djelovanja, razliciti pristupi u radu, primjeri dobrih praksi iz regiona kao i usklađivanje i bolja koordinacija svih multisektorskih aktivnosti na polju zavisnosti od PAS (psihoaktivnih supstanci).
Na partnerskom događaju je učestvovalo 60 predstavnika institucija i organizacija na lokalnom, entitetskom, državnom i regionalnom nivoima djelovanja kao sto su predstavnici zdravstvenih, socijalnih, bezbjedonosnih i obrazovnih institucija, predstavnici lokalnih nivoa vlasti, predstavnici ministarstava, nevladinih i međunarodnih organizacija koje djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine i regiona. Na samom partnerskom događaju imali smo priliku čuti 27 izlagača na različite teme.
Takođe, na simpoziju su učestvovali eminentni gosti iz regiona (Hrvatska, Slovenija i Srbija) koji svojim iskustvom i primjerima dobrih praksi mogu doprinijeti stvaranju uravnoteženog, multidisciplinarnog i integrisanog pristupa bolestima zavisnosti od PAS u Bosni i Hercegovini.
Partnerskom događaju su prisustvovali i predstavnici UNDP-a, predstavnik UNODC, Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije, ministri u Vladi Republike Srpske, Direktor Policije Republike Srpske, direktor Kazneno popravnog zavoda i brojni autoriteti iz zemlje i regiona.
Radni dio Simpozija je poceo 17. juna 2013. godine u 9.00 časova. Nakon registracije ucesnika, ucesnicima se obratio organizator UG „Viktorija”- direktorica Sanja Stanić, predstavnik TACSO Ureda u BiH g-dja Slavica DraskoviĆ, zatim u ime Grada Banja Luka g-dja Ljiljana Radovanović-savjetnica gradonačelnika.
Simpozij je otvorio pomoćnik Ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske g-din Milan Latinović.
Radni dio je podijeljen u sedam tematskih oblasti i to:
• Rana detekcija i terapijske intervencije kod zavisnosti od alkohola
• Uloga primarne zdravstvene zastite u prevenciji, ranom uočavanju i tretmanu bolesti zavisnosti
• Rehabilitacija, resocijalizacija i socijalna integracija zavisnika od psihoaktivnih supstanci
• TACSO postignuća
• Farmakoloska terapija u liječenju opoidne zavisnosti
• Strateški dokumenti i mehanizmi u oblasti suzbijanja ponude i potraznje psihoaktivnih supstanci-iskustva iz regiona, multisektorska saradnja
• Zdravstvene posljedice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci
• Mentalno zdravlje i prevencija bolesti zavisnosti

TREĆI SIMPOZIJ O BOLESTIMA ZAVISNOSTI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM – „MULTISEKTORSKI ODGOVOR NA BOLESTI ZAVISNOSTI OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI NA LOKALNOM, DRŽAVNOM I REGIONALNOM NIVOU“

clip_image002

U periodu od 16. – 17. juni 2014. godine uz podrsku Reckitt Benckiser Pharmaceutical održan je treći simpozij o bolestima zavisnosti sa međunarodnim učešćem. Partneri UG „Viktorija“ tokom organizacije i održavanja Trećeg Simpozija su bili Komisija za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga Vlade Republike Srpske, Udruženje psihijatara Republike Srpske i Klub liječenih alkoholičara Banja Luka.
Glavna tema Simpozijuma je bio multidisciplinarni i multisektorski odgovor na problem zavisnosti od psihoaktivnih supstanci na lokalnom, državnom i regionalnom nivou. Na Simpozijumu su prezentovana stručna dostignuća u oblasti rada sa zavisnicima na različitim područjima djelovanja, različiti pristupi u radu, primjeri dobrih praksi iz regiona kao i usklađivanje i bolja koordinacija svih multisektorskih aktivnosti na polju zavisnosti od PAS (psihoaktivnih supstanci). Učestvovali su predstavnici institucija i organizacija na lokalnom, entitetskom, državnom i regionalnom nivou kao što su predstavnici zdravstvenih, socijalnih, bezbjedonosnih i obrazovnih institucija, predstavnici lokalnih nivoa vlasti, predstavnici ministarstava, nevladinih i međunarodnih organizacija koje djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine. Metodologija rada na Simpozijumu bila je zasnovana na stručnim izlaganjima, panel diskusijama i stručnim radionicama putem kojih se obezbijedilo aktivno participiranje svih učesnika događaja.
Takođe, na Simpozijumu su učestvovali eminentni gosti iz regiona (Hrvatska, Slovenija i Srbija) koji svojim iskustvom i primjerima dobrih praksi mogu doprinijeti stvaranju uravnoteženog, multidisciplinarnog i integrisanog pristupa bolestima zavisnosti od PAS u Bosni i Hercegovini.

Radni dio Simpozija je poceo 16. juna 2014.godine u 10.00 časova. Nakon registracije ucesnika, učesnicima se obratio organizator UG „Viktorija”- direktorica Sanja Stanić, predstavnica Reckitt Benckiser Pharmaceutical g- đa Anamarija Junker i predstavnica Kluba liječenih alkoholičara Grada Banja Luka dr g-đ Nera Zivlak Radulović. Simpozij je otvorila Ministrica za porodicu, sport i omladinu Vlade Republike Srpske prof. Nada Tešanović.
Radni dio je podijeljen u pet tematskih oblasti i to:
1. Zavisnost od psihoaktivnih supstanci
2. Patološko kockanje
3. Zavisnost od alkohola
4. Međusektorski modeli saradnje
5. Tehnike porodične konstelacije

donatori

u izradi